Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van www.immoselekt.be :

  • Aanvaardt de bezoeker onderstaande gebruiksvoorwaarden en ziet hij af van elke aanspraak tegenover SELEKT bv, behalve in geval van opzettelijke fouten van SELEKT bv
  • Aanvaardt de bezoeker dat zijn mogelijk onwettige of verdachte handelingen worden meegedeeld aan de bevoegde diensten.

 

Beheerder

De website wordt beheerd en uitgegeven door:
Selekt bv
Dorp West 4
2070 Zwijndrecht
info@immoselekt.be

 

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de Selekt bv website hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

 

Inschrijving

U kunt zich vrij inschrijven op deze website. Daarvoor vult u een formulier in met uw persoonlijke gegevens. Uw inschrijving, die valt onder het privacybeleid, verschaft u toegang tot gratis diensten:

  • het opslaan van uw zoekcriteria voor vastgoed,
  • waarschuwingen via e-mail zodra een pand, dat beantwoordt aan uw criteria, op de site wordt geplaatst,
  • waarschuwingen zodra de prijs van een pand dat u interesseert, verandert.

 

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

In al onze rubrieken, informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen. Verder raden u ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.

Wij doen al het mogelijke om op de Selekt bv website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. Selekt bv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste, onvolledige of ongeschikte informatie, noch voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of andere schade die voortvloeit uit het openen of het gebruik van de inhoud van de Selekt bv website, inclusief gedownloade bestanden.

 

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de Selekt bv website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

Selekt bv zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat de website en de bestanden die van de website kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet-toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. Selekt bv  kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. Selekt bv raadt de gebruiker sterk dan ook aan een firewall, een anti-virusprogramma of andere noodzakelijke beveiligingsprogramma's op zijn computer te installeren.

 

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de website of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon :

  • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
  • die op de één of andere manier de goede reputatie van de website zou aantasten
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
  • die de website zou aanwenden voor onwettige doeleinden
  • die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers ("spamming") voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze,

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

 

Intellectuele rechten

Geen enkele tekst, foto, tekening, grafiek of welk ander onderdeel ook uit de Selekt bv website mag worden verspreid of op welke manier dan ook overgenomen, tenzij Selekt bv hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

De vormgeving van deze website (sitemap, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens,...) is beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. Selekt bv kan het gebruik van een deel van een tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken verbieden. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot € 500.000 geldboete en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf.

Met dit document verleent Selekt bv de gebruiker van de website een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van de website weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op de website wordt weergegeven uitsluitend voor persoonlijk gebruik afdrukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de website op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de website behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, slogans en logo's op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van Selekt bv of van hun respectievelijke eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Selekt bv, is elk gebruik van namen, merken, slogans en logo's en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden. Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Selekt bv. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan info@immoselekt.be . Elk commercieel gebruik van de inhoud van de website is strikt verboden.

In geen enkel geval kan Selekt bv verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van deze website voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van de website of een van de producten of diensten die de website aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.

 

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Selekt bv website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.